ALLMÄNT

Moksi Group AB, organisationsnummer 559164-4942 och dess koncernbolag med adress Tomtbergavägen 31, 141 43 Huddinge (”Moksi”, “vi” eller “oss”) bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och är därmed personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) för behandling av personuppgifter. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder uppgifter om de personer som besöker vår webbplats www.Moksi.se ”webbplatsen”, eller som på annat sätt kommer i kontakt med oss. För dig som arbetar på Moksi hänvisar vi istället till vår Information om personuppgifts-behandling för anställda.

Med “personuppgifter” menas den information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person.

 

DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi värnar om skyddet av den personliga integriteten och är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Moksi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.

I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i våra event, tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, svarar på enkäter och deltar i undersökningar, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning, när du anlitar en av våra medarbetare, köper eller visar intresse för våra tjänster, när Moksi anlitar dig som leverantör av produkter eller tjänster eller när du på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Som besökare på vår webbplats behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda den. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av dig. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis namn, adress, nuvarande titel, din arbetsgivare, telefonnummer och e-postadress.

Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter. Om du ändå lämnar sådana uppgifter betraktar Moksi detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna information och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Till exempel om du inför ett event anger att du är allergiker och önskar viss kost.

Avseende dig som är samarbetspartner, leverantör, kund eller blivande kund behandlar vi relevanta uppgifter om namn, befattning, företag/organisation, adress till företag/organisation, telefonnummer, e-postadress, fakturainformation, köp- respektive leveranshistorik och dialoghistorik.

Moksi samlar inte in personuppgifter från barn. Du måste ha fyllt 18 år för att delta i våra event förutom de fall då du deltar i sällskap med en vuxen.

 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH ÄNDAMÅL

I samband med att du via våra webbplats, per telefon, e-post eller brev beställer nyhetsbrev eller anmäler dig till våra event eller efterfrågar information kring specifika intresseområden, registreras du som intressent till Moksi. Information som du lämnar registreras och används för administration av beställda tjänster och för att personalisera och förbättra vår webbplats. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller kommunikation avseende tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig samt uppföljning för utveckling och förbättring av Moksis tjänster.

Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke.

Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på vår webbplats.

 

LAGLIG GRUND

När du anmäler dig till att delta i våra event, tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, svarar på enkäter och deltar i undersökningar, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning eller på annat sätt kommer i kontakt med oss alternativt anlitar en av våra medarbetare eller visar intresse för våra konsulttjänster samtycker du till behandligen av personuppgifter enligt denna information.

Genom att ingå avtal eller meddela oss om din avsikt att ingå avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ingå ett avtal och uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet (fullgöra avtalet).

Om ändamålet är uppföljning för att utveckla och förbättra våra tjänster eller om din arbetsgivare är eller har varit kund till Moksi utgör även vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra våra tjänster den lagliga grunden.

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi delar och för över dina personuppgifter till IT-supportföretag, rekryteringssystem, CRM och liknande mottagare för att exempelvis administrera din jobbansökan, administrera inbjudningar till event eller utskick av nyhetsbrev.

Vi delar och för över dina personuppgifter till IT-supportföretag, affärssystem och liknande mottagare för att administrera, utföra och leverera samt fakturera våra tjänster.

SÄKERHET

Med undantag för vad som anges i 5.1 och 5.2 kommer Moksi inte överföra dina personuppgifter till tredje part.

Moksi och våra personuppgiftsbiträden upprätthåller strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att vi regelbundet ser över våra rutiner avseende säkerhet och gallring av personuppgifter.

 

SVAR PÅ EN RÄTTSLIG BEGÄRAN OCH MOTVERKANDE AV SKADA

Vi kan ge tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare.

LAGRING

Vi sparar dina personuppgifter under den tid det behövs för att kunna bedöma din jobbansökan, utföra våra tjänster enligt avtal och skicka inbjudningar till event eller nyhetsbrev. Moksi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och återkalla ditt tidigare samtycke för direkt marknadsföring. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som var baserat på samtycket innan det återkallades. Efter att du återkallat ditt samtycke kommer vi bara behandla de uppgifter som krävs för att kunna fullgöra avtal eller andra rättsliga förpliktelser. För att utöva din rätt att återkalla ditt samtycke, var god kontakta oss enligt informationen angiven nedan i avsnitt “Kontaktinformation”.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och mer information om behandlingen, eller begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personupp-gifter som vi behandlar. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter.

Om behandlingen baseras på samtycke eller fullgörelse av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitiet betyder att du har rätt att motta de personuppgifter du har tillhandahållit oss med på sätt som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

KONTAKTINFORMATION

För att utöva dina rättigheter, om du har frågor om eller vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill komma med förslag avseende datasäkerhet, vänligen kontakta hej@Moksi.se eller Moksi Group AB med adress Tomtbergavägen 31, 141 43 Huddinge. Var god ange ditt fullständiga namn, och ange den information som Moksi behöver för att kunna behandla din begäran.

Notera att, om det gäller en begäran om att mottaga information om behandlingen av dina personuppgifter, måste du själv underteckna en sådan begäran.

Du har också rätt och möjlighet att lämna in klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se .

ÄNDRINGAR

Moksi förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra formerna för personuppgiftsbehandling. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i Dataskyddsförordningen. Denna information kan kompletteras av information som är mer specifik för vissa delar av våra webbplatser, till exempel rekrytering.

IKRAFTTRÄDANDE

Denna information avser Moksis personuppgiftspolicy version 1.0 som gäller från och med 10 okt 2018.

COOKIES

Vad är en cookie

En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator (obs. med dator avses även läsplatta och smarttelefon om inget annat framgår) och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Den information som finns i cookien kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser som använder samma typ av cookie och därigenom kan exempelvis erbjudanden som visas anpassas för dig.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookies har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats raderas densamma från din dator när du återigen besöker den webbplats som placerade cookien på din dator.

Den andra typen av cookie är mer kortvarig (s.k. sessionscookies) och lagras temporärt i ditt kommunikationsmedel under den tid som du besöker en webbplats. Denna typ av cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella webbplatsen och försvinner så snart när du stänger ned din webbläsare.

Vilka typer av cookies använder vi oss av och för vilka ändamål?

Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att möjliggöra och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats.

Vi sparar även genom våra cookies information om bland annat vilka sidor på vår webbplats som du besökt. Detta gör vi för att kunna anpassa våra erbjudanden och annonser på vår webbsida efter vad du är intresserad av. Vi använder oss av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande. Informationen som sparas i de cookies som Googles verktyg använder (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runt om i världen. I och med detta kan informationen komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra informationen till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Ditt samtycke till vårt användande av cookies

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator så att detta inte längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare, om du använder dig av en läsplatta kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet och om du använder dig av en smarttelefon kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna för smarttelefonens webbläsare.

Vad händer om du inte samtycker till vårt användande av cookies?

För det fall du inte samtycker till vår användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats inte fungera fullt ut.

Om din webbläsare eller brandvägg på din dator är inställd på att neka ett användande av cookies kan du istället kontakta vår kundservice

Cookies som används på sajten

CookieTypVaraktighetBeskrivning
_gaBeständig2 årDessa cookies hjälper oss räkna ut antalet besökare till vår webbplats och analysera vilket innehåll de är intresserade av.
_gatSession1 minAnvänds för att minimera antalet förfrågningar mellan din webbläsare och server.
_gidBeständig24 timDessa cookies hjälper oss räkna ut antalet besökare till vår webbplats och analysera vilket innehåll de är intresserade av.